quitar

Pitkäjänteinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö on nostanut kulttuurin tärkeäksi osaksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Suomessa on vireästi toimiva verkosto, joka yhdistää sosiaali- ja terveysalan sekä taiteen alan ammattilaiset.

Juuri ilmestyneeseen raporttiin on koottu sosiaali- ja terveysministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman poikkihallinnollisen työryhmän toimenpide-ehdotukset kulttuurihyvinvointityön kehittämiseksi ja vakiinnuttamiseksi. Työryhmä on toiminut tiiviissä yhteistyössä taide- ja sote-sektorin kanssa.

Työryhmän mukaan terveyttä ja hyvinvointia edistävä taide- ja kulttuuritoiminta tarvitsee nykyistä vahvempaa asemaa sosiaali- ja terveydenhuollossa, työelämässä ja koulutuksessa. Raportissa esitellään useita esimerkkejä, miten tämä voidaan toteuttaa.

Työryhmä ehdottaa, että kulttuurihyvinvointia järjestäville ja tuottaville toimijoille tarjottaisiin lisää sekä tiedollista että taloudellista tukea toiminnan ylläpitoon. Suomeen voitaisiin myös perustaa pohjoismaisten mallien mukaisia osaamiskeskuksia sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteyteen. Erityisesti järjestöjen ja kolmannen sektorin merkittävä rooli olisi otettava huomioon rahoituksessa.

Työryhmä toimi itsenäisesti, mutta sen työ tuki kahta edellisen hallituksen kärkihanketta. Niistä toinen koski taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta ja toinen eriarvoisuuden ja syrjäytymisen ehkäisemistä.